GITAM School of Gandhian Studies

(Visakhapatnam Campus)

Contact Us


GITAM School of Gandhian Studies
Sarvodaya Soudha
GITAM
Gandhi Nagar Campus
Rushikonda
Visakhapatnam – 530 045
Email: director_sgs@gitam.edu
Ph: 0891-2840317